Díky našim letitým zkušenostem a profesionálním technologiím jsme schopni přesně detekovat veškeré možné typy úniků vody a správně vyhodnocovat zdrojepříčiny závad na topných, vodovodních, kanalizačních rozvodechbazénových systémech. Včasná diagnostika skrytého úniku vody vás uchrání od zbytečného zničení větší oblasti rozkopáním a s tím spojených finančních výdajů.

Pro detekci úniku vody používáme následující metody:

  • Povrchový odposlech umožňuje detekce a předběžné lokalizace skrytých úniků vody z potrubí. Za účelem hrubého předměření se využívají jednodušší elektroakustické odposlechové přístroje snímající a zesilující poruchové šumy. Ty způsobuje vytékající vodavibrace materiálu v poškozeném místě a šíří se potrubím do okolního prostředí a na armatury.

  • Akustická korelace je jednou ze stěžejních a vysoce efektivních metod vedoucích k rychlé lokalizaci úniků na vodovodním rozvodu. Korelátor porovná zesílené a vysílači přenesené zvukové signály ze dvou dotykových senzorů umístěných na odlišných částech potrubí, které snímají specifický interní šum (první ze dvou druhů šumu vytvářený unikající vodou rozkmitáním materiálu potrubí) šířící se potrubím v obou směrech. Z časové prodlevy mezi signály, vzdálenosti mezi měrnými body a rychlosti šíření zvuku v potrubí vypočítá vzdálenost k místu závady. To následně potvrdí či upřesní elektroakustický odposlech půdním mikrofonem.

  • Elektroakustická metoda je druhou stěžejní metodou pro přesné lokalizace úniků vody. Specifický externí šum (druhý ze dvou typů šumu vytvářený tlakem vytékající vody jejím narážením na okolní zeminu) je přenášen přes půdu až na povrch, kde jej lze detekovat půdním mikrofonem. Po zpracování v elektroakustickém přístroji je následně interpretován akusticky jako intenzivní zvuk a graficky jako frekvenční spektrum.

Z důvodu chaotického šíření zvuku po stavebních konstrukcích budov není možné tyto techniky ve většině případů aplikovat pro vyhledávání poruch na vnitřních domovních rozvodech.

  • Zatahovací prut s hydrofonem slouží k spolehlivé lokalizaci úniků vody na potrubích pitné vody (díky vybavení dezinfekční nádobkou a samočištěním) a vytyčení trasy vodovodu, a to i na hlavních řadech, kde bývá určení závady obtížné (především prasklé plastové potrubí). Hydrofon monitoruje potrubní šumy, které se prostřednictvím Bluetooth technologie přenáší do řídicí jednotky půdního mikrofonu. Systém nabízí spektrální analýzu s histogramem hodnoty i frekvence šumu. Pomocí integrované vysílací sondy, jejíž polohu lze zaměřit lokátorem inženýrských sítí, je možné přesně identifikovat únik vody z povrchu.

  • H2 metoda (vodíková metoda) je časově i finančně náročnější, ale efektivní v situacích, kdy akustické metody selhávají (nízký tlak v potrubí, zhoršený přenos zvuku poškození), a použitelná u veškerých druhů materiálů potrubí i všech dimenzí. Ekologická, nehořlavá, netoxická a nekorozivní směs s koncentrací 5 % H2 a 95 % N2 (průmyslově nazývaná Formovací plyn), která zaručuje absolutně bezpečnou aplikaci, se přivede do potrubí. Tato metoda se opírá o jedinečné vlastnosti vodíku jako nejlehčího prvku vůbec – jeho schopnost pronikat vždy kolmo vzhůru různými materiály (půda, beton, asfalt, dlažba, …), nízkou viskozitu a mísitelnost se vzduchem. Díky tomu může být pomocí citlivého vodíkového detektoru snadno, rychle a přesně lokalizováno místo, kde vodík proniká ve zvýšené koncentraci na povrch.

  • Kamerové zkoušky/revize/monitoringy v kombinaci s trasováním kanalizačního potrubí jsou velmi efektivní způsob, jak zjistit aktuální stav vnitřní kanalizace, upřesnit typ prasklin a lokalizovat únik vody. Moderní kamerové systémy zapisují všechny nalezené hodnoty a defekty v odpadním potrubí do nahrávaného záznamu přímo při realizaci kontroly.

  • Metoda zaplavením je uplatnitelná pouze v určitých případech detekce úniku vody. Plocha s předpokládaným poškozením se rozčlení na jednotlivé segmenty a u každého z nich se aplikuje voda s odlišnou indikační barvou. Místo úniku se projeví prostupem zbarvené vody. Dělením detekované plochy v prvním testu na další dílčí úseky a vylučovací metodou lze upřesnit vstup do netěsnosti či trhliny.

Konkrétní metodu detekce úniků vody zvolí náš technik podle lokálních podmínek (materiál potrubí, tlak v systému, velikost úniku, uložení potrubí apod.).

Volbu vhodné metody detekování úniků vody s vámi rádi zkonzultujeme. Využijte zkušeností našich odborníků. Jsme profesionálové ve svém oboru.